Mikroregion Zbirožsko

Tipy na výlet

V mikroregionu Zbirožsko žije 4377 obyvatel (31.12.1999) a zaujímá výměru 12032 ha. Oblast je velmi řídce zalidněna - 36,4 obyvatel na km čtvereční. Věková struktura obyvatelstva je i před převažující venkovský charakter mikroregionu poměrně příznivá.

Průměrný věk obyvatel například ve Zbiroze je 34,9 roků, v Kařeze 39,6 roků.

Klima regionu patří do mírně teplé oblasti - roční průměrná teplota je okolo 6 stupňů Celsia, roční úhrn srážek od 500 do 600 mm.

Na území mikroregionu se nachází velký počet objektů individuální rekreace a rekreačních objektů vyjmutých z bytového fondu a užívaných v letním období. Objekty individuální rekreace jsou nejvíce zastoupeny v Drahoňově Újezdě - 162, v Ostrovci - Lhotce - 139 a ve Zbiroze - 202.

V obcích Zbiroh a Kařez jsou dvě základní školy (ve Zbiroze úplná ZŠ, v Kařezu neúplná ZŠ) včetně jídelen a dvě mateřské školy. Ve Zbiroze rovněž působí Základní umělecká škola s výtvarným, hudebním a tanečním oborem. Tato škola je vedle ZUŠ v Rokycanech jedinou na území bývalého okresu a navštěvují ji žáci z dvaceti obcí. Díky podpoře vzdělávacího programu EU Socrates se podařilo navázat spolupráce se zahraničními partnery školám ve Zbiroze a Kařeze.

Ve Zbiroze je v provozu nestátní lékařské pracoviště, při kterém působí i lékařská služba první pomoci a privátní lékárna. V objektu domu s pečovatelskou službou (DPS) jsou ordinace internisty a stomatologa. Současně zde působí rehabilitační centrum. V obcích Kařez a Lhota pod Radčem nabízí několik hodin týdně své služby praktický lékař pro dospělé, ORL a ortopedie. Vyšší odbornou lékařskou péči poskytuje nemocnice v Rokycanech a Hořovicích.

Kapacita domu s pečovatelskou službou ve Zbiroze (22 bytových jednotek) je již vyčerpána.

V kulturním životě mikroregionu Zbirožsko má významné postavení zejména město Zbiroh, kde je soustředěno nejvíce kulturních aktivit, pracuje zde Sdružení Vačkářův Zbiroh, Sdružení přátel Muzea J.V. Sládka, Sdružení SPOLU, při MŠ Zbiroh.

 Ve Zbiroze jsou pořádány pravidelně kulturní akce - poutě, trhy, výstavy, koncerty, besedy, plesy, taneční zábavy, slavnosti (Vačkářův Zbiroh, Zámecká pouť atd.). Také ostatní obce rozvíjejí svoje kulturní tradice.

Mikroregion Zbirožsko zaujímá z dopravního hlediska relativně výhodnou polohu na železničním a silničním spojení mezi Plzní a Prahou. Dálnice D5 Praha - Rozvadov spolu se souběžnou silnicí II/605 Praha - Plzeň, má mezinárodní význam a propojuje pražskou a středočeskou oblast s Plzeňskem a SNR. V návaznosti na silnici II/233 propojuje Zbirožsko s Rakovnickem silnice II/235 Kařez - Mlečice, která prochází městem Zbiroh. Hustota silniční sítě na území mikroregionu je z hlediska potřeb dostačující.

V konceptu ÚP VÚC plzeňské aglomerace je navržena výstavba MÚK Kařez na dálnici D5, což by byl pozitivní přínos pro silniční síť mikroregionu.

Železniční trať s celostátním významem, procházející mikroregionem v úseku Kařízek - Kařez (stanice  Zbiroh), směřuje z Prahy do Rokycan a Plzně. Tato trať umožňuje přístup k sídelním metropolím.

Dopravní obslužnost uvnitř mikroregionu je zajišťována téměř výhradně autobusovou dopravou s návazností na železniční trať železniční stanice ve Zbiroze

Mikroregion Zbirožsko lze řadit k relativně ekonomicky soběstačnějším oblastem okresu Rokycany. Nebyly zde doposud umístěny významnější investice za zahraničí ani z jiných regionů ČR.

V budoucnu se počítá s výstavbou průmyslové zóny v katastru obce Kařez.

Celková hodnota majetku obcí se v období 1997 - 1999 navyšovala ročně řádově cca 40 mil. Kč. Po změně společenských poměrů na začátku 90. let došlo k posunům v sektorové struktuře zaměstnanosti. Byl patrný odliv pracovních sil zejména ze zemědělství a průmyslu do sektoru služeb v souladu s celorepublikovým trendem.

Subjektů, které zaměstnávaí více jak 20 zaměstnanců je v mikroregionu 11, přičemž 10 z nich působí ve Zbiroze. Firmy nad 100 zaměstnanců jsou v území lokalizovány celkem 3.

zemědělství mikroregionu ve vztahu k ekologickým podmínkám se značným rozsahem různých typů státem chráněných území je nuceno hospodařit omezeně.

V oblasti živočišné je produkce zaměřena na chov skotu (pastevní odchov jalovic), prasat a drůbeže (krůty). Významnou součástí zdejšího zemědělství je produkce ryb z rybníků, které obhospodařuje JCM - lesní a rybniční správa.

Na území mikroregionu působí 11 soukromých zemědělců, kteří pracují na cca 440 ha, dále zde působí 6 právních osob cca na 3000 ha zemědělské půdy. Největším zemědělským subjektem je v mikroregionu Zemědělské a obchodní družstvo Zbiroh, které zaměstnává cca 200 obyvatel.

Díky významnému zastoupení lesů na rozloze mikroregionu patří zdejší dřevozpracující podniky z hlediska zaměstnanosti k těm významnějším.

Největším producentem a zároveň i zaměstnavatelem v mikroregionu je Zbirovia Zbiroh, a.s. závod na výrobu nářadí. Dalšími významnými ekonomickými subjekty jsou soukromé firmy, které pracují v oblasti stavebnictví a těžbě stavebního kamene.

Základní služby obyvatelstvu v plném rozsahu zajišťuje město Zbiroh - nákupní středisko na Masarykově náměstí, několik dalších podejen smíšeného, průmyslového, textilního a drogistického zboží a několik servisních  opraven, půjčoven a poradců.

V ostatních obcích jsou v provozu jen prodejny smíšeného zboží a ve většině z nich je v provozu pohostinství.

V souvislosti s rozvojem cestovního ruchu jsou největší rezervy zejména v oblasti ubytování a stravování.

Město Zbiroh je sídlem stavebního úřadu, matričního úřadu, pověřeného úřadu, je zde kontaktní místo sociální podpory. V místě se dále nachází Česká pošta, pobočka České spořitelny, služebna policie ČR, cestovní kancelář, hasiči, lékárna, Městská knihovna a informační středisko.

Mikroregion Zbirožsko má příznivé předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. jde zejména o přírodní podmínky a kulturně - historické předpoklady. největší potenciál přírodního prostředí poskytuje mikroregion pro letní pěší turistiku a cykloturistiku. Dále nabízí možnosti pro ekoturistiku, jezdectví a např. sportovní rybářství. V zimní sezóně se možnosti rekreace omezují na individuální lyžování na běžkách po letních turistických trasách v zimě neupravovaných. Oblast je také známa jako letovisko obyvatel aglomerací Praha a Plzeň.

Mikroregion  Zbirožsko a jeho okolí nabízí místním obyvatelům i návštěvníkům po celý rok společenské a kulturní akce. ze široké palety nabídky vybíráme:

Zbiroh - Zbirožské pochody - květen, Vačkářův Zbiroh - květen, Zvíkovec - Zvíkovecká kytička - červen, Radnice - Radnická divadelní přehlídka - říjen, Radnice - Radnický dráček - květen, Dobřív - Hamernický den - květen, Rokycany - Lidová píseň - březen, Velikonoce v muzeu, Den Rokycan - září, Točník - Katovina, Bitva o Excalibrus aneb chudák Artuš, Točnické ležení, Středověké hrádky, Tajár na káře, Hořovice - Slavíkovi hořovice, Hořovice Václava Hraběte, Hořovická heligonka - srpen, Cibulový jarmark - říjen, Berounské hrnčířské trhy - září.

K turistickým výletům jsou k dispozici značené cesty a cyklotrasy.

Turistika autem: gotické hrady - Žebrák, Točník, Křivoklát, Karlštejn, zámky - Hořovice, Dobříš, Kozel, Lány, zříceniny Libštejn, Týřov, Krašov, Krakovec, kláštery - Plasy, Mariánská Týnice, hamr - Dobřív

Cykloturistika: křivoklátskými lesy ke Zbirožskému potoku: Zbiroh, Františkov, Jablečno, Líšná - Řebřík, Týčská hora, Kohoutov, Vlastec, podmokly, Slap, Skryjská jezírka, Jankovský mlýn, Ostrovec, Terešovská Lhotka, Sýkorův mlýn, Přísednice Zbiroh - 32 km: vesničkami na severozápad od Zbiroha: Zbiroh, ŠVábín Chotětín, Sebečice, Biskoupky, - Vejvanov, Bílá Skála, Terešov, Třebnuška, Drahoňův Újezd, Zbiroh - 21 km, krajem chmelu - Zbiroh, Mlečice, Prašný Újezd, Chlum, vyhlídka na Plazu, Chlum, Hamouz, Zvíkovec, Kalinova Ves, Hradiště, Čilá, (Skryjská jezírka, Skryje), Podmokelský mlýn, Podmokly, Mlečice, Zbiroh, 35 km, krajem rybníků: Zbiroh, Malý Újezd, Sirá, kolem Sirské hory, Těškov, Holoubkov, Medový Újezd, Mýto, Kařízek, Kařez, Malý Újezd, Zbiroh - 25 km.

 

zpět