Ú ř e d n í  d e s k a
 
Domů
Trocha historie
Místní živnostníci
Výlety do okolí
Fotogalerie
Úřední deska
Spojení na náš úřad
Základní údaje

Úřední deska obce KAŘÍZEK

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
zahájení řízení o vydání návrhu vymezení zastavěného území Kařízek (vyvěšeno 30.05.2024, svěšeno . . . , elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

 

 

Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva

Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Kařízek

Kařízek dolní - Oprava malé vodní nádrže

Kařízek horní - Oprava malé vodní nádrže

 

Mikroregion Zbirožsko:

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (vyvěšeno 18.06.2024, svěšeno 31.7.2025, elektronicy na www.karizek.cz)

 

 

________________________________________________________________

Rozpočet + rozpočtová opatření + Archiv

Smlouvy o dílo

GDPR

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Provozní informace obce Kařízek

Úřední hodiny: budova obecního úřadu, každé sudé úterý 18:00 - 19:00 hod. (nebo po telefonické dohodě 777324456)

 V tuto dobu bude otevřena i obecní knihovna

Platba poplatků:

Poplatky za odpady a psa na rok 2024 se budou od 01.01.2024 vybírat v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně přímo na účet obce s termínem vždy do 31.05. příslušného roku

 

Pokyny pro platbu bezhotovostním platebním stykem:

Číslo účtu: 182 373 931/0300

Variabilní symbol: číslo popisné nebo číslo evidenční (u rekreačních objektů)

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím za rok 2023 (vyvěšeno 01.04.2024, svěšeno 31.12.2024, elektronicky na www.karizek.cz)

 

V Y H L Á Š K Y:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Kařízek č. 2/2023,
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce Kařízek č.1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a mateřské školy

J E D N A C Í  Ř Á D :

Jednací řád (platný od 26.02.2024)

V Š E O B E C N É  I N F O R M A C E :

Kalendář vyvážení popelnic na rok 2024

P R O H L Á Š E N Í  O  P Ř Í S T U P N O S T I :

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - www.karizek.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

 

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

obec.karizek@tiscali.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:

obec.karizek@tiscali.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

 

Zpět

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 10. 07. 2024