Ú ř e d n í  d e s k a
 
 

Úřední deska obce KAŘÍZEK

 

Aktuální informace a veškerá přijatá opatření k situaci kolem koronaviru SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV naleznete přímo na stránkách www.vlada.cz .

 

 

Výroční zpráva dle §18 zákova č.106/1999Sb. zákon o svobodném přístupu k informacím za rok 2020 (vyvěšeno 31.05.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

 

 

Mikroregion Zbirožsko:

Pozvánka na zasedání zástupců obcí MRG Zbirožsko vč. programu (Vyvěšeno 27.10.2021, svěšeno 15.11.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko na období let 2023–2027 (Vyvěšeno 27.10.2021, svěšeno 30.11.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Návrh rozpočtu na rok 2022 (Vyvěšeno 27.10.2021, svěšeno 30.11.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

 

Rozpočtové opatření č.1/2021 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 31.12.2021, elektronicky na www.karizek.cz)

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu DSO MZ za rok 2020 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 30.06.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

Schválený závěrečný účet Mikroregionu Zbirožsko za rok 2020 (vyvěšeno 14.7.2021, svěšeno 30.06.2022, elektronicky na www.karizek.cz)

 

________________________________________________________________

Rozpočet + rozpočtová opatření + Archiv

Smlouvy o dílo

GDPR

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Provozní informace obce Kařízek

Úřední hodiny: budova obecního úřadu, každé sudé úterý 18:00 - 19:00 hod. (nebo po telefonické dohodě 777324456)

 V tuto dobu bude otevřena i obecní knihovna

Platba poplatků:

Poplatky za odpady a psa na rok 2020 se budou od 01.01.2020 vybírat v úředních hodinách na obecním úřadě nebo bezhotovostně přímo na účet obce s termínem vždy do 31.05. příslušného roku

Pokyny pro platbu bezhotovostním platebním stykem:

Číslo účtu: 182 373 931/0300

Variabilní symbol: číslo popisné nebo číslo evidenční (u rekreačních objektů)

Žádosti o informace podle Zákona č. 106/1999 Sb. o svbodném přístupu k informacím

V Y H L Á Š K Y:

Obecně závažná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závažná vyhláška obce Kařízek 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní a mateřské školy

Obecně závazná vyhláška obce Kařízek č. 1/2021,
o místním poplatku ze psů

 

V Š E O B E C N É  I N F O R M A C E :

Kalendář vyvážení popelnic na rok 2021

 

P R O H L Á Š E N Í  O  P Ř Í S T U P N O S T I :

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tuto doménu - www.karizek.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na web již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované účetním systémem apod.). Provozovatel webu má nicméně povinnost je zveřejnit, takže tak činí. Podobně některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis. Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 356/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

 

Pro vypracování prohlášení byly použity výše uvedené zákony a legislativní normy a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, dále normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávané standardy Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt na provozovatele:

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat na adresu:

obec.karizek@tiscali.cz

Kontakt na dodavatele technického řešení:

obec.karizek@tiscali.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

 

Zpět

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 31. 10. 2021