Základní údaje
 
Domů
Trocha historie
Místní živnostníci
Výlety do okolí
Fotogalerie
Úřední deska
Spojení na náš úřad
Základní údaje

 

Oficiální název

Obec Kařízek

Důvod a způsob založení

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích

Organizační struktura

viz. Samospráva

Kontaktní spojení

viz Kontakty

Úřední hodiny

každé sudé úterý 18:00 - 19:00 (mimo úřední hodiny po telefonické dohodě)

Případné platby můžete poukázat na účet

viz. Kontakty

IČO

viz. Kontakty

Rozpočet v předchozích letech - zde

Základní informace o obci a statistické údaje (ePUSA)

Žádosti a informace

Základní informace o činnosti obecního úřadu jsou k dispozici na OÚ Kařízek

Postup při vyřizování žádostí, návrhů, stížností a jiných dožádání

Po doručení obecnímu úřadu se každé podání posoudí podle obsahu. Jde-li o podnět ve správním řízení, ke kterému je příslušný obecní úřad, vyřizuje podání v souladu se správním řádem, popř. dalšími obecně závaznými předpisy. Pokud k řízení, jehož se podání týká, není příslušný obecní úřad, postoupí v souladu se zákonem a ve lhůtě zákonem stanovené takové podání příslušnému správnímu orgánu, popř. jinému subjektu

Stížnosti

Při vyřizování stížností postupují orgány obce podle platných právních předpisů. O ústních stížnostech, které nelze vyřídit při jejich podání, je ten, kdo stížnost přijímá, povinen sepsat záznam. Pokud k vyřízení stížnosti není příslušný obecní úřad, postoupí ji do 5 dnů příslušnému orgánu.

Lhůty pro vyřízení stížnosti

Stížnosti, které není třeba prošetřovat na místě nebo na podkladě vyjádření či spisového materiálu jiné organizace, musí být vyřízeny do 10 dnů od dne doručení správnímu orgánu. Pokud stížnost není možné vyřídit do 10 dnů nebo pokud stížnost nebyla podána ústně či doručena osobně, musí být stěžovateli písemně potvrzen příjem stížnosti do 5 dnů ode dne doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů o jejich doručení, mustí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů ode dne doručení obecnímu úřadu. Tuto lhůtu lzepřekročit jen vyjimečně a se souhlasem starosty obce. O překročení lhůty musí být stěžovatel vyrozuměn. Stížnost šetří komise, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení
(správní řád)

Proti každému správnímu rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání nevzdal.

Poučení o opravném prostředku musí být součástí každého správního rozhodnutí.

Odvolání se podává u správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí, doručení jinému správnímu orgánu (i odvolacímu) nemá právní účinky.


Lhůta pro podání odvolání
Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. od ústního vyhlášení, pokud se účastník řízení vzdal práva na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, jinak ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do vlastních rukou).
Pokud byl účastník řízení nesprávně poučen, popř. nebyl poučen vůbec, prodlužuje se lhůta k podání odvolání na 3 měsíce ode dne oznámení rozhodnutí.
Lhůta je zachována, pokud bylo odvolání poslední den lhůty předáno k poštovní přepravě.


Místo a způsob podání odvolání
Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu lze podat písemně poštou nebo osobně v kanceláři obecního úřadu .
Z odvolání musí být patrno, kdo jej činí, které věci se týká (musí v něm být označeno napadené rozhodnutí) a co se navrhuje. Podání se posuzuje vždy podle obsahu.
Odvolání musí být adresováno Obecnímu úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, a musí být vlastnoručně podepsáno účastníkem řízení – fyzickou osobou. Podání právnické osoby podepisuje osoba, která je oprávněna za ni činit právní úkony, což musí doložit (např. plnou mocí nebo výpisem z obchodního rejstříku).

na začátek


Formuláře, nejdůležitější předpisy a odkazy
 

Informační systém veřejné správy.

www.centralni-adresa.cz

Vše o státní správě v ČR

www.statnisprava.cz

Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj.

www.mvcr.cz

 

Zákony  – odkaz Sbírka zákonů

www.mvcr.cz

 

www.safetyshop.cz/legislativa

 

www.sbcr.cz

 

www.zakonik.cz

 

www.sagit.cz

 

www.bvb.cz/sbirka

 

Formuláře – odkaz Vzory formulářů

www.mvcr.cz

 

www.vzory.cz

 

www.form.cz

 

business.center.cz/business/sablony

 

Ministerstva – Ministerstvo vnitra

www.mvcr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj

www.mmr.cz

Ministerstvo dopravy a spojů

www.mdcr.cz

Ministerstvo financí

www.mfcr.cz

Ministerstvo kultury

www.mkcr.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu

www.mpo.cz

Ministerstvo zemědělství

www.mze.cz

Ministerstvo životního prostředí

www.env.cz

Ministerstvo obrany

www.army.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Ministerstvo spravedlnosti

www.justice.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Ministerstvo zahraničních věcí

www.mzv.cz

Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz

 

 

 

 

EU

www.euroskop.cz

 

Instituce  – Vláda ČR

www.vlada.cz

Kancelář prezidenta republiky

www.hrad.cz

Poslanecká sněmovna

www.psp.cz

Senát

www.senat.cz

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

www.ochrance.cz


Zastupitelstvo
www.volby.cz

Žádosti POV
www.isu.cz/pov/

Ares
www.info.mfcr.cz/ares/ares.html – informace o ekonomických subjektechSazebník úhrad
Sazebník úhrad je k dispozici na vyžádání na OÚ Kařízek


Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí OÚ Kařízek při své činnosti. ( dle § 5 pís. e zákona 106/1999 Sb.) Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou přístupné na internetu (viz uvedené odkazy na internetové stránky).

* zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
* zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
* zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení
* zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
* zákon č.268/1949 Sb., o matrikách
* vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č.97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
* zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
* zákon č.138/1973 Sb., o vodách
* zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
* zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
* zákon č.135/1985 Sb., o požární ochraně
* zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
* zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
* zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
* nařízení vlády ČR č.475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
* zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
* zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
* zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
* zákon č.125/1997 Sb., o odpadech
* zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
* zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
* zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
* zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
* zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
* zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
* zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
* zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
* zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
* zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
* nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
* zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
* zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
* nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstva
* vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

na začátek

zpět

 

Tento server byl naposledy aktualizován dne 31. 05. 2020